Jednostka budżetowa zawarła umowę na wykonanie usługi geodezyjnej. Firma zadanie wykonała, nastąpiło jednak opóźnienie. W protokole odbioru jest zapis o pomniejszeniu płatności o kary umowne. Kontrahent wystawił fakturę gdzie zmniejszył wartość usługi o ww. kary. Kary umowne co do zasady stanowią dochód jednostki.

Jakich dokonać rozliczeń w sytuacji, gdy kontrahent pomniejszył wartość faktury o karę umowną?

Odpowiedź

W tym przypadku jednostka nie naliczyła ani nie otrzymała w formie pieniężnej kary umownej, dlatego należy przyjąć, że koszt wykonanej usługi jest równy wartości określonej na fakturze przez kontrahenta, który skalkulował ją według postanowień umowy.

Uzasadnienie

W opisanym przypadku umowa została skonstruowana w ten sposób, że w przypadku opóźnień w wykonaniu zleconych usług inaczej zostanie skalkulowany ich koszt, a mianowicie zostaną obliczone kary, które spowodują zmniejszenie należnego wykonawcy wynagrodzenia.

Kontrahent wystawił fakturę, na kwotę ustaloną zgodnie z postanowieniami umowy.
W tej sytuacji jednostka nie otrzymała faktycznie kar umownych. W związku z powyższym fakturę należy zaewidencjonować jako koszty jednostki, które w związku z określoną konstrukcją umowy, będą niższe od planowanych.

Przykład

Fakturę należy zaewidencjonować następująco:
Wn konto 400 Koszty według rodzaju (par. 4300)
Ma konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.