Jeden z mieszkańców gminy wystąpił do Zakładu Gospodarki Komunalnej (ZGK) o udostępnienie mu między innymi informacji na jakiej podstawie prezes ZGK jest upoważniony do zmieniania cen administracyjnych i eksploatacyjnych cmentarzy komunalnych na terenie gminy oraz jakie są pobierane opłaty za umieszczenie reklam usług pogrzebowych ZGK.

Z powodu braku reakcji po stronie spółki mieszkaniec wnisł skargę na bezczynność ZGK.

W odpowiedzi spółka wyjaśniła, iż część danych o jakie wystąpił wnioskodawca dostępna jest na jej stronie internetowej. Natomiast pozostałe informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa i w związku z tym nie podlegają ujawnieniu.

WSA zwrócił uwagę, iż ZGK jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej jako organ władzy publicznej. Dane dotyczące organizacji takiego podmiotu, o osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach, środkach finansowych przeznaczanych na jego funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań, sposób ich wydatkowania stanowią informację publiczną.

Jeśli natomiast organ uznaje, że żądana informacja ma charakter publiczny, ale zachodzą ustawowe przesłanki do odmowy jej udostępnienia, stanowisko organu powinno przybrać formę decyzji administracyjnej.

W rozpatrywanej sprawie organ dopiero w odpowiedzi na skargę powołał się na tajemnicę chronioną, nie wyjaśniając jednak bliżej, którego z żądań wniosku dotyczy i, co istotniejsze, nie wskazując, że taka decyzja została w sprawie wydana.

Sąd podkreślił, iż dla dopuszczalności skargi na bezczynność nie ma znaczenia okoliczność wskazująca na powody, dla których określony akt nie został podjęty lub czynność dokonana.

W szczególności, czy bezczynność została spowodowana zawinioną lub też niezawinioną opieszałością podmiotu, czy też wiąże się z jego przeświadczeniem, że stosowny akt lub czynność w ogóle nie powinna zostać dokonana – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 6 maja 2015 r., sygn. akt II SAB/Go 11/15, nieprawomocny