Autorem projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych jest minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Projektowane rozwiązania wprowadzają możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Będzie to możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jeśli zebranie ma odbyć się w tym trybie zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia musi zawierać dodatkowo informacje o sposobie uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 

Czytaj także: Tarcza prawna ma ułatwić scalanie gruntów w czasie pandemii>

W nowelizowanych przepisach zrezygnowano z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Rozwiązanie to przyczyni się do usprawnienia przeprowadzanego postępowania administracyjnego.

Wprowadzony został obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie lub decyzję.

Wprowadzone zostały terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. Rozwiązanie to pozwoli na wykonywanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w racjonalnych ramach czasowych.

Sprawdź w LEX: Czy w skład rady uczestników scalenia gruntów może być wybrany upoważniony przedstawiciel gminy? >

W razie nierozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy, sądy administracyjne uwzględniające skargę, nie będą mogły uchylić zaskarżonej decyzji, a jedynie stwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa.

 

Przedstawiciel gminy oraz sołtys każdej wsi objętej scaleniem zostanie włączony do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów w związku z tym, że realizacja polityki przestrzennej odbywa się na poziomie gminy i konkretnej miejscowości.

Projekt zakłada, że starosta  będzie organem właściwym do występowania z wnioskiem do sądu wieczysto-księgowego o dokonanie wpisów w księgach wieczystych w zakresie zmian wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Sprawdź w LEX: Czy w postępowaniu scaleniowym starosta ma obowiązek zawiadomić strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań? >