Inspekcja Ochrony Środowiska przypomina, że współpracuje z organami ścigania w zakresie karania przedsiębiorców gospodarujących odpadami, w tym niebezpiecznymi, którzy nie przestrzegają prawa i powodują zagrożenie dla środowiska.

Naruszenia i kary

IOŚ stwierdziła takie naruszenie m.in. w jednej z firm działającej na terenie miejscowości Kłopotów (gmina Lubin, woj. dolnośląskie). Sąd Rejonowy w Lubinie stwierdził naruszenie prawa w znacznym zakresie i wymierzył dwóm osobom z kierownictwa firm działających na terenie nieruchomości w Kłopotowie kary pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz kary grzywny za nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Wobec oskarżonych orzeczono też zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami i zajmowania stanowisk kierowniczych w spółkach osobowych lub kapitałowych. Po wniesionej apelacji, Sąd Okręgowy w Legnicy zwiększył wymiar kary. Wyrok jest już prawomocny.

 

Pożary na składowiskach

Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska ujawniły w 2017 roku niewłaściwe postępowanie z odpadami z rynku krajowego oraz przypadki nielegalnego przywozu mieszaniny odpadów i odpadów pochodzenia komunalnego do Kłopotowa z zagranicy. Na terenie firmy w Kłopotowie w ciągu ostatnich trzech lat doszło do pięciu pożarów, największy miał miejsce w sierpniu 2017 r.

Wynikiem działań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów był zwrot do Niemiec trzech transportów odpadów w 2017 i 2018 roku.