Z dniem 30 listopada 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. poz. 1318) . W wyniku nowelizacji do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) dodany został art. 5c. Celem nowelizacji jest czytelne określenie podstawy prawnej umożliwiającej radzie gminy powołanie gminnej rady seniorów.

Nowe przepisy nakładają na gminę obowiązek sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów w społeczności lokalnej. W celu realizacji wskazanego obowiązku rada gminy będzie mogła, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, utworzyć gminną radę seniorów - podmiot o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Rada seniorów składać się będzie z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym zwłaszcza organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Powołując gminną radę seniorów rada gminy nadawać będzie radzie statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów. Rada gminy będzie mogła w statucie jednostki pomocniczej upoważnić tą jednostkę do utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej.

Dotychczasowy brak wyraźnej podstawy prawnej do tworzenia rad seniorów samorządy gminne interpretowały często jako okoliczność uniemożliwiającą tworzenie takich rad (rady te funkcjonują obecnie w kilkudziesięciu gminach). Natomiast w oparciu o art. 5b ustawy o samorządzie gminnym podejmowane były działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży poprzez tworzenie młodzieżowych rad gminy. W związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną istotne było zatem wprowadzenie czytelnych przepisów prawnych umożliwiających powoływanie podmiotów reprezentujących osoby starsze.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. poz. 1318)

Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.