Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.
Zgodnie z art. 124 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod., pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych. Czy na podstawie powyższego zapisu można stwierdzić, że pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na wykonanie stawu rybnego oraz na piętrzenie i pobór śródlądowych wód powierzchniowych dla potrzeb tego stawu? Wiele osób chcących zajmować się gospodarką rybacką (hodowla i sprzedaż) składa wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie stawów (urządzeń wodnych) i szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów rybnych.

Czy takie korzystanie z wód nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego ani na wykonanie stawów, ani na korzystanie z wód dla ich potrzeb?

Czy art. 124 pkt 7 pr. wod. dotyczy tylko stawów zlokalizowanych na śródlądowych publicznych wodach płynących, czy wszystkich stawów rybnych?


Odpowiedź:

Rybackie korzystanie z wód a pobór wody na potrzeby chowu lub hodowli ryb w stawach rybnych to dwa różne rodzaje korzystania z wód i pojęć tych nie można stosować zamiennie.


Rybackie korzystanie z wód, które przepisem art. 124 pkt 7 pr. wod. jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, to pobieranie pożytków (ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie) z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych. Rybackie korzystanie z wód prowadzone jest w obwodach rybackich, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471). Stosownie do art. 13 ust. 2 pr. wod. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej oddaje obwody rybackie do rybackiego korzystania, w drodze oddania w użytkowanie. Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje za opłatą roczną, na podstawie umowy, do zawarcia której jest upoważniony dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Staw rybny jest urządzeniem wodnym wymienionym w art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. c pr. wod., zlokalizowanym poza korytem rzeki (wody płynącej) i na jego wykonanie wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne jest również wymagane na szczególne korzystanie z wód wymienione w art. 37 pr. wod. takie jak: piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, pobór wód powierzchniowych (na wszelkiego rodzaju potrzeby, w tym również dla stawów rybnych), a także na odprowadzanie wód (w tym wód z opróżniania stawów).


Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.