W dniu 8 grudnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1736 ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 117, poz. 787). Przepis art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, ze zm.) przewiduje obowiązek ogłaszania, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa, jeżeli był on nowelizowany.

Omawiany tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. poz. 1684). Wskazane zmiany dotyczyły intensywności pomocy dla obszaru województwa mazowieckiego (po zmianie maksymalna intensywność pomocy wynosi 30% na całym obszarze należącym do województwa mazowieckiego), wzoru pozwalającego na określenie maksymalnej wartości pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego oraz terminów końcowych udzielania pomocy.

Przewidziano dwa odmienne terminie końcowe: 1) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej na rewitalizację obszarów zdegradowanych - dzień określony w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych); 2) dla pomocy na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego oraz pomocy na modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - dzień 30 czerwca 2015 r.