A jeżeli tak, czy należy zwrócić koszt zakupu jednorazowych biletów, czy koszt zakupu biletu miesięcznego?


Odpowiedź


Uważam, że zwrot kosztów powinien odpowiadać cenie biletu miesięcznego.

Uzasadnienie

Zapewnienie dowozu dzieciom z miejsca zamieszkania do szkoły obwodowej jest zadaniem własnym gminy. Gmina może realizować swoje zadanie poprzez zapewnienie dowozu własnym środkiem transportu lub poprzez powierzenie realizacji tego zadania podmiotowi prywatnemu. Jeżeli dowóz zapewniają rodzice, gmina zobowiązana jest do zwrotu poniesionych kosztów dowozu.


Z zapisu art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty - dalej u.s.o. , wynika, że zwrot kosztów przejazdu obejmuje koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2008 r. (wyrok WSA z dnia 16 kwietnia 2008 r. II Sa/Bd 1000/07, Lex nr 500720), zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3  u.s.o. , jeżeli gmina, obojętnie z jakich przyczyn, nie zapewni bezpłatnego transportu z domu do szkoły i opieki w czasie przewozu, to musi zapewnić zwrot kosztów przejazdu, ale wyłącznie środkami komunikacji publicznej. Innych obowiązków przepis ten na gminę nie nakłada. Zwłaszcza nie wynika z niego obowiązek zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym rodziców dziecka.


Jeżeli w przedstawionej sytuacji - dowóz dziecka występuje incydentalnie, a dziecko w zasadniczej części korzysta z dowozu zapewnianego przez gminę, wówczas zasadne jest dokonanie zwrotu kosztów zakupu biletów jednorazowych, natomiast jeżeli rodzic dowozi dziecko codziennie – nie korzystając z dowozu zapewnionego przez gminę – wskazany byłby zwrot przejazdu odpowiadający cenie biletu miesięcznego.


Jak słusznie zauważa Autor pytania, cena biletu miesięcznego jest niższa niż cena biletów jednorazowych. Biorąc pod uwagę zasadę oszczędności wydatków publicznych, rodzic powinien otrzymać zwrot kosztów odpowiadający cenie zakupu biletu miesięcznego.


Rozliczenie może nastąpić w oparciu o oświadczenie rodzica. O cenie biletu właściwy urząd może uzyskać informację w przedsiębiorstwie transportowym.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)