Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona przeniesienie nadzoru nad najważniejszymi rejestrami państwowymi, tj. PESEL, stanu cywilnego, rejestru dowodów osobistych, centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców.

W środę odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie. Projekt skierowano do Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, która odbyła się w czwartek. Uczestniczyli w niej m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Zdzikot oraz wiceminister cyfryzacji Szymon Ruman.

Jak podkreślali wspólnie wiceministrowie, przydzielenie ministrowi właściwemu ds. informatyzacji funkcji administratora rejestrów i ewidencji zapewni skuteczny rozwój e-usług.

- Taki rozdział pozwoli na zapewnienie efektu synergii: po pierwsze umiejscowienie w jednym ośrodku wyspecjalizowanym w zadaniach z zakresu informatyzacji państwa usług, które także na tych rejestrach będą powstawały, z drugiej strony będzie minister spraw wewnętrznych i administracji, jako organ nadzoru nad wojewodami i administracją w terenie – wyjaśniał wiceminister Tomasz Zdzikot.

Wiceszef MSWiA podkreślał, że proponowany w projekcie ustawy podział nie będzie wpływał na poszerzenie kompetencji ministra spraw wewnętrznych i administracji. W jego kompetencji wciąż pozostaną zadania związane z personalizacją oraz wydawaniem dokumentów tożsamości umożliwiających przekraczanie granic i pobyt na terytorium innych państw.

Minister spraw wewnętrznych i administracji wciąż będzie nadzorował zadania z zakresu: zasilania Systemu Informacji Schengen, udostępniania danych jednostkowych przez służby podległe MSWiA, sprawowania nadzoru nad zadaniami z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, paszportów, stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, wprowadzania danych do rejestrów czy wydawania paszportów.


(msw.gov.pl)