Zgodnie z proponowanymi zmianami uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego byłoby zadaniem zarządu powiatu. Według wnioskodawców dzięki temu jednakowe przepisy będą obowiązywać na wszystkich szczeblach samorządu. Chodzi o rozwiązania zawarte w ustawach o samorządzie gminnym i województwa, w myśl których regulamin organizacyjny gminy i urzędu marszałkowskiego jest przyjmowany odpowiednio na podstawie zarządzenia wójta i uchwały zarządu województwa. 

Projekt wpłynął do Sejmu 6 lutego 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 18 marca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie odbyło się 8 kwietnia 2015 r. Komisja wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Zaproponowała m.in. przepis przejściowy, zgodnie z którym dotychczasowe regulaminy organizacyjne starostw powiatowych zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów wydanych zgodnie z proponowaną nowelizacją. Sprawozdanie z prac komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Halina Rozpondek. Głosowanie nad projektem zaplanowano na piątek.