Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.


Organ prowadzący niepubliczne przedszkole nie dopełnił czynności przewidzianych art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o.

Odpowiedź


Na gminie ciąży obowiązek zrefundowania kosztów dotacji.

Uzasadnienie

Ustawodawca zapewnia gminie, na terenie której znajduje się przedszkole niepubliczne, a do którego uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem tej gminy, refundację kosztów dotacji. Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2c u.s.o., jeżeli do przedszkola niepublicznego, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji.

W przypadku braku niepublicznego przedszkola na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Obowiązek, jaki spoczywa na osobie prowadzącej przedszkole niepubliczne określony jest w zapisie art. 90 ust. 1a oraz 90 ust. 2b u.s.o. W świetle art. 90 ust. 1a u.s.o., niepubliczne przedszkola które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.


Stosownie z kolei do zapisu art. 90 ust. 2b u.s.o., dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.


W tym miejscu należy podkreślić, że określone przez ustawodawcę terminy – pomimo ich przekroczenia – mogą być przez gminę respektowane. Zgodnie bowiem z dyspozycją zapisu art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, do dnia 31 sierpnia 2015 r. na wniosek m.in. osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w art. 90 ust. 1a i 90 ust. 2b u.s.o., lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

Powołany przepis łagodzi rygorystyczne wymogi w zakresie udzielania informacji przez osoby prowadzące przedszkole niepubliczne w terminie do dnia 30 września.

Reasumując, jeżeli gmina, na terenie której zlokalizowane jest przedszkole niepubliczne udziela dotacji pomimo przekroczenia terminu, wówczas gmina, której mieszkańcem jest dziecko, jest zobowiązana do zwrotu dotacji. Termin złożenia informacji ciąży na osobie prowadzącej przedszkole niepubliczne – ale wobec gminy dotującej, a nie wobec gminy zobowiązanej do refundacji dotacji.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.