Pytanie:
Gmina przejęła grunty po dawnym trakcie kolejowym i utworzyła na nim ścieżkę rowerowo-pieszą. Przy wejściu na ścieżkę ustawiono znak informujący, iż jest to ścieżka rowerowo-piesza.

Czy burmistrz może w drodze zarządzenia uregulować sposób użytkowania tej ścieżki?

Czy kompetencje w tym zakresie będzie miała rada gminy i uchwali np. regulamin korzystania z ścieżki?

Czy można zakazać jazdy kładami lub konno na takiej ścieżce?

Odpowiedź:
Jeżeli nie jest to droga dla pieszych i rowerzystów, na której obowiązują przepisy ustawy z 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lecz należący do gminy, odpowiednio wyodrębniony i ogólnodostępny teren, określony jako ścieżka pieszo-rowerowa. Rada gminy może, na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym w drodze uchwały wydać akt prawa miejscowego, którym określi zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W treści takiego aktu rada może zamieścić przepisy zakazujące jazdy quadami lub konno po takiej ścieżce.