Zgodnie z projektem, funkcjonariusz Policji uczestnicząc przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego czynności związanych z odebraniem dziecka z rodziny, zapewnia bezpieczeństwo osobiste dziecku, pracownikowi socjalnemu i innym uczestnikom postępowania, w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy i wzywa pogotowie ratunkowe, a także w zakresie swoich kompetencji ocenia stopień zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. Ponadto, umożliwia on dostęp do miejsca wykonywania obowiązków służbowych pracownikowi socjalnemu i zapewnia porządek w tym miejscu.

Policja wykonując swoje czynności ma w szczególności na względzie poszanowanie godności tych osób oraz konieczność udzielenia skutecznej pomocy dziecku – ofierze przemocy w rodzinie, a także uczestniczy, wspólnie z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką w podjęciu przez pracownika socjalnego decyzji o odebraniu dziecka.

Przesłanką do wykonywania czynności przez pracownika socjalnego wspólnie z funkcjonariuszem Policji jest bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka, a więc okoliczność, której nie można przewidzieć przed przystąpieniem pracownika socjalnego do wykonywania obowiązków służbowych.

Projekt rozporządzenia określa również sposób dokumentowania wykonanych czynności, zakres niezbędnych informacji jakie zawarte zostaną w notatce urzędowej oraz jej obieg. Kopie notatki urzędowej Policja przekazuje do sądu opiekuńczego oraz właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Z uwagi na fakt, że ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) wprowadzająca obowiązek uczestnictwa Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego czynności związanych z odebraniem dziecka z rodziny i umieszczenia go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r., projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Na podstawie:www.mswia.gov.pl, stan z dnia 24 stycznia 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842)