Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Spółka wodna zwróciła się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie kilkuset drzew w związku z pilną koniecznością konserwacji rowu melioracji wodnych szczegółowych objętego jej działalnością. Spółka jest posiadaczem rowu i w związku z tym załączyła zgodę właściciela - gminy.

Czy organ wydający decyzję, tj. starosta, jest zobligowany do uwarunkowania wydania zezwolenia od dokonania nasadzeń zastępczych? Gdzie ewentualnie takie nasadzenia powinny być wykonane, skoro w granicach przedmiotowego rowu nie ma takiej możliwości (konserwacja mijałaby się z celem)?


Odpowiedź:

Starosta rozpoznający sprawę usunięcia drzew porastających rów melioracyjny w związku z koniecznością jego konserwacji w trybie art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627) – dalej u.o.p. może nakazać dokonanie nasadzeń zastępczych, jeśli uzna, że taka kompensacja jest zasadna, ale nie oznacza to, że ma obowiązek wydania decyzji uwarunkowanej dokonaniem nasadzeń. Oczywiste jest, że nasadzenia, gdyby organ taki obowiązek nałożył, muszą być dokonane w innym miejscu niż rów melioracyjny.


Uzasadnienie:

Rozpatrując wniosek spółki wodnej, w trakcie oględzin starosta dokona oceny drzew przewidzianych do usunięcia pod względem ich wartości przyrodniczych. Być może część z nich będzie nadawała się do przesadzenia i jeśli tak, to jeśli tylko znajdzie miejsce na terenie gminy, na które drzewa można przesadzić, to powinien to uczynić. Nie ma jednak takiego obowiązku.

To samo dotyczy wydania zezwolenia uwarunkowanego dokonaniem nasadzeń zastępczych. Wprawdzie nasadzenia powinny być dokonywane w obrębie nieruchomości, z której są usuwane, jednakże organ ma prawo wskazania innego miejsca, które jest własnością właściciela nieruchomości. Przedstawiciele doktryny (np. S. Gruszecki) podnoszą, że w przypadkach, gdy usuwanie drzew zwolnione jest z obowiązku poniesienia opłaty za to usunięcie (a tak jest w przypadku usuwanie drzew w związku z koniecznością utrzymania urządzeń melioracyjnych – art. 86 ust. 1 pkt 13 u.o.p.) zasadne jest, aby organy wydające zezwolenia nakazywały dokonanie nasadzeń. Jest to jednak postulat, a nie obowiązek.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.