Czy są jakieś wyroki na ten temat?

Odpowiedź

Unormowanie zawarte w art. 25 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) – dalej u.p.z.p. - odnosi się do procedury ustalenia przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta terminów do dokonania uzgodnień z właściwymi organami współdziałającymi w procedurze sporządzania projektu studium albo projektu planu miejscowego. Ustawa stanowi, że termin ten ma być nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu studium albo projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


W odniesieniu do sposobu obliczenia tego terminu w literaturze przedmiotu podnosi się, że przepisy u.p.z.p. nie normują sposobu obliczania terminów, w tym terminu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., stąd też zasadnym jest przyjąć, iż w takich przypadkach będą miały zastosowanie przepisy działu I rozdziału 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a. (por. R. Hauser, E. Mzyk, Z. Niewiadomski, M. Rzążewska, Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, s. 66).

Tak więc zastosowanie znajdzie przepis art. 57 k.p.a., który reguluje sposoby obliczania terminów, a który w odniesieniu do obliczania terminów wyznaczonych w dniach wskazuje, iż w sytuacji gdy początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło, a upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Jeżeli więc termin, o którym mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. wyznaczony został przykładowo na 21 dni liczonych od dnia udostępnienia projektu studium albo projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zdarzeniem, które jest początkiem terminu, będzie dzień doręczenia organowi uzgadniającemu kompletnej dokumentacji, a zatem dnia, w którym doręczenie nastąpiło, nie uwzględnia się przy obliczaniu tego terminu. W razie zatem, gdy zdarzenie to nastąpiło przykładowo w dniu 1 lutego, 21-dniowy termin biegnie od dnia 2 lutego i kończy się z upływem ostatniego dnia terminu, czyli dwudziestego pierwszego dnia, tj. 22 lutego o godz. 00.00. Należy mieć na uwadze, iż w sytuacji, gdy koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.