Sprawa, którą zajmował się sąd administracyjny dotyczyła uchwały budżetowej, która zakładała finansowanie wyjazdów integracyjnych mieszkańców sołectwa. Regionalna izba miała wątpliwości co do legalności tych wydatków. Wójt odpierał zarzuty twierdząc, że celem wyjazdów było zaspokojenie potrzeb lokalnej zbiorowości.

RIO podważała wydatki na wycieczki

Regionalna izba obrachunkowa zaskarżyła do sądu administracyjnego uchwałę budżetową rady miejskiej na 2019 rok. Argumentowała, że w ramach wydatków z funduszu sołeckiego zorganizowanych zostanie dziesięć wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców sołectwa. Takie przeznaczenie pieniędzy było w ocenie rio niezgodne z przepisami, ponieważ zaplanowane wydatki nie mieściły się w katalogu zadań własnych gminy.

W odpowiedzi na skargę, wójt wniósł o jej oddalenie. Wskazywał, że ustawowy katalog zadań własnych gminy nie ma charakteru zamkniętego. Natomiast pewne działania członków lokalnej społeczności mogą mieć mieszany charakter, czyli zawierać elementy z zakresu zarówno turystyki, jaki i edukacji. W ocenie organu, takie właśnie miały być wyjazdy, których celem jest zaspokojenie potrzeb lokalnej zbiorowości.

 


Pieniądze fundusz sołeckiego na zadania własne

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który wskazał, że zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, pochodzące z niego środki można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju jednostki samorządu terytorialnego oraz zostaną zgłoszone we wniosku, zgodnie z art. 5 tej ustawy. Sąd podkreślił, że aby można było stwierdzić, czy dane przedsięwzięcie można zrealizować w ramach funduszu sołeckiego, powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie. Natomiast art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (usg), wskazuje sprawy należące do zdań własnych gminy. Wyliczenie ich w ust. 1 tego artykułu ma wyłącznie przykładowy charakter. Niemniej jednak katalog ten wyznacza kierunek interpretacyjny. 

Czytaj także: WSA: Skarbnik gminy nie skontroluje organów sołectwa >>>

Organizacja wycieczek to nie zadanie własne

Brzmienie art. 7 usg wskazuje, że zadania własne gminy mają zmierzać do przysporzenia korzyści ogółowi mieszkańców stanowiących wspólnotę samorządową. WSA wskazał, że rio słusznie uznała, że organizowanie wycieczek i wyjazdów turystyczno-krajoznawczych jest zadaniem własnym gminy, ale w przypadku dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli publicznych. Natomiast realizując ustawowe zadania z zakresu turystyki i rekreacji, o których stanowi art. 7 ust. 1 pkt 10 usg, gmina jest uprawniona i zobowiązana do podejmowania działań dla rozwoju turystyki na danym terenie i rozwoju jej niezbędnej infrastruktury.

 

Dlatego też trudno uznać, że wyjazdy integracyjne członków sołectwa stanowiły zadanie własne gminy. Szczególnie, że nie mogły zaspokajać potrzeb pozostałych członków wspólnoty gminnej, a także służyć poprawie warunków życia mieszkańców. WSA podkreślił, że integracja mieszkańców sołectwa może być osiągnięta w inny sposób. Natomiast wyjazdy członków społeczności, wpływają na rozwój regionów, ale tych, które są celem podróży, a nie obszaru, z którego się odbywają. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały w zaskarżonym zakresie.

Wyrok WSA w Poznaniu z 25 lipca 2019 r., sygn. akt III SA/Po 436/19