Starosta odmówił mężczyźnie wydania uprawnień do kierowania pojazdami.

W odwołaniu od decyzji mężczyzna wyjaśnił, iż zgłosił się po odbiór prawa jazdy po 3 miesiącach od zdania egzaminu w 1990 r., ale odmówiono wydania takiego dokumentu.

WSA przyznał rację skarżącemu.

W omawianej sprawie zdarzenie prawne mające wpływ na uznanie spełnienia przesłanek do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami, nastąpiło w całości w okresie obowiązywania ustawy z 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35 ze zm. ).

W ocenie sądu, organ powinien ustalać spełnienie przesłanek do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego.

Fakt, że przed wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami uprawniony organ nie rozpatrzył dokumentacji dotyczącej odbytego szkolenia i zdanego egzaminu, nie powinien mieć negatywnych konsekwencji dla skarżącego.

Taka wykładnia przepisów stoi bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą niedziałania prawa wstecz – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 17 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Po 490/14, nieprawomocny