Wnioskodawcami (inwestorami) decyzji o warunkach zabudowy na budowę pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych jest pięć osób.

Czy w przypadku, gdy jeden z nowych inwestorów wystąpi o przeniesienie przedmiotowej decyzji z poprzedniego jednego z inwestorów (od którego kupił udział w inwestycji) na siebie, wymagana jest zgoda tylko tego jednego poprzedniego inwestora, czy również pozostałych czterech?

Czy za wydanie decyzji o przeniesieniu warunków zabudowy (budowę pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych) pobierana jest opłata skarbowa?

Odpowiedź

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy jest uwarunkowane uzyskaniem zgody od wszystkich podmiotów, na rzecz których decyzja ta została wydana. Dokonanie tej czynności urzędowej, o ile dotyczy ona budownictwa mieszkaniowego, podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Uzasadnienie

Dla rozstrzygnięcia wskazanych w pytaniu wątpliwości zasadnicze ma znaczenie interpretacja przepisu art. 63 ust. 5 zd. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dalej u.p.z.p.

Przepis ten stanowi bowiem, że organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, iż w świetle cytowanego przepisu osoba na rzecz, której decyzja ma zostać przeniesiona musi legitymować się zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana. W związku z powyższym trzeba wskazać, że w orzecznictwie został wyrażony pogląd, że pojęcie osoby "na rzecz" której została wydana decyzja odnosi się do osoby, której przysługuje prawo powołania się na tę decyzję, a więc do pierwotnego wnioskodawcy, bądź osoby, która nabyła prawo z decyzji wskutek jej przeniesienia na podstawie art. 63 ust. 5 – zob. wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r., II OSK 646/09.

W rezultacie nie zawsze jest to tylko osoba, która dokonuje przeniesienia powyższego uprawnienia na osobę trzecią, lecz są także wszyscy ci, którzy mają możliwość skorzystania z przenoszonej decyzji o warunkach zabudowy, czyli jej adresaci. Jak wynika z treści analizowanego pytania wskazana decyzja o warunkach zabudowy została wydana na rzecz pięciu wnioskodawców. Wobec czego, zgodnie z literalną wykładnią art. 63 ust. 5 u.p.z.p. osoba na rzecz, której decyzja ma zostać przeniesiona musi legitymować się zgodą wskazanych wyżej pięciu osób.

Odnosząc się natomiast do drugiej części pytania należy wskazać, że za przeniesienie przedmiotowej decyzji na rzecz innej osoby generalnie przewidywana jest opłata skarbowa w wysokości 56 zł zgodnie z pozycją 9 części I Tabeli -załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - dalej u.o.s. Niemniej jednak po myśli art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.s. nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wskutek czego uznać należy, że przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.s.