Burmistrz chce powołać zastępcę burmistrza spośród pracowników własnej jednostki. Czy pracownikowi, który zatrudniony jest obecnie na stanowisku inspektora należy na czas kadencji udzielić urlopu bezpłatnego?

Odpowiedź

Jeżeli pracownik zamierza zachować dotychczasowe stanowisko, udzielenie takiego urlopu na wniosek pracownika jest konieczne. W przeciwnym wypadku stosunek pracy ulegnie przekształceniu z umownego w stosunek z powołania.

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych  nie regulują kwestii zmiany na stanowiskach pracowników samorządowych, związanych ze zmianą podstawy zatrudnienia z umowy o pracę na powołanie. Jednakże w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołanie na inne stanowisko, związane z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania, zgodnie z odpowiednimi przepisami (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych ) powoduje zasadniczo przekształcenie dotychczas istniejącego stosunku pracy w stosunek pracy na podstawie powołania. Jeśli powołanie takie następuje na czas określony, z upływem jego terminu dochodzi do rozwiązania stosunku pracy a nie "powrotu" do stanu sprzed powołania (por. w tej kwestii wyrok SN z dnia 12 maja 2010 r., I PK 10/10, LEX nr 602199). Aby zapewnić kontynuację umownego stosunku pracy, należy więc odrębnym aktem dokonać powołania na stanowisko zastępcy burmistrza, a jednocześnie pracownik powołany na to stanowisko obowiązany jest uprzednio złożyć wniosek o urlop bezpłatny na okres kadencji, na stanowisku dotychczas zajmowanym (inspektora). W razie braku wniosku o urlop bezpłatny, albo odmowy udzielenia takowego urlopu, stosunek pracy umowy przekształca się z chwilą wręczenia aktu powołania – w stosunek pracy z powołania, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jednocześnie należy pamiętać, że urlop bezpłatny nie powinien być udzielony bez wniosku pracownika (art. 174 § 1 k.p.).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)