Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy firma posiadająca zezwolenie na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego z kwietnia 2005 r. powinna zawiadomić burmistrza o rozpoczęciu tej działalności w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.) - dalej u.z.s.e.e., pomimo że ustawa ta jest z lipca 2005 r.?


Odpowiedź:

W stosunku do podmiotów, które rozpoczęły działalność przed dniem wejścia w życie u.z.s.e.e., obowiązek przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, na terenie którego działa, informacji, o której mowa w art. 39 u.z.s.e.e., wynikał z przepisu przejściowego.

Uzasadnienie:

Obowiązek przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, na terenie którego działa zbierający zużyty sprzęt, informacji, o której mowa w art. 39 u.z.s.e.e., jest obowiązkiem niezależnym od obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie tego rodzaju odpadów – obowiązek ten dotyczy również podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania takiego zezwolenia. Dla powstania tego obowiązku istotny jest więc dzień rozpoczęcia działalności w tym zakresie, a nie dzień uzyskania zezwolenia.

Wprost art. 39 u.z.s.e.e. odnosi się do zbierających rozpoczynających działalność po dniu wejścia w życie u.z.s.e.e. (tj. po 21 października 2005 r.). Jednakże przepis przejściowy odniósł się do sytuacji podmiotów działających już w chwili wejścia w życie tej ustawy – zgodnie z art. 91 u.z.s.e.e., zbierający zużyty sprzęt byli obowiązani przekazać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1, w terminie do dnia 30 września 2006 r.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.