Pytanie:
Czy decyzja zezwalająca na wycinkę drzew w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą musi zawierać naliczenie opłat? Czy przedsiębiorca może być zwolniony z takiej opłaty? Jeśli na działce dzierżawionej od gminy, z której będą wycinane drzewa, brak jest miejsca na wykonanie nasadzeń zamiennych, nie będzie podstaw do umorzenia naliczonej opłaty za wycinkę. Jak powinien zatem organ postąpić?

Odpowiedź:
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą musi zawierać naliczenie opłat za usuwane drzewa. Przedsiębiorca może być zwolniony z opłat tylko w przypadku, gdy zachodzi jeden z przypadków wskazanych w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651). Organ może również naliczyć opłatę i odstąpić od jej pobrania, jeśli wyda decyzję uwarunkowaną dokonaniem nasadzeń zastępczych.

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów


Zasadą jest, że nasadzenia powinny być dokonywane na terenie nieruchomości, z której drzewa są usuwane. Jeśli na jej terenie nie ma miejsca na dokonanie nasadzeń, to dopuszczalne jest, aby organ wydający decyzję wskazał inne miejsce, np. należące do gminy. Jeśli i to jest niemożliwe, to wtedy nie ma możliwości zwolnienia wnioskodawcy z opłaty.