Przygotowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej regulacja ma być realizacją „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” w zakresie konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii – krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

Czytaj: Jerzy Buzek: Mamy radykalny odwrót od decentralizacji>>
 

Nowelizacja wprowadza nowe instrumenty polityki regionalnej - kontrakt programowy, sektorowy i porozumienie terytorialne. Jak napisano w uzasadnieniu projektu, kontrakt programowy powiązany zostanie z dofinansowaniem i warunkami wykorzystania środków UE, kontrakt sektorowy będzie stanowił mechanizm uzgadniania zakresu ukierunkowanych terytorialnie działań sektorowych podejmowanych przez poszczególnych ministrów właściwych w ich programach rozwoju. Oba rodzaje kontraktów będą zawierane pomiędzy stroną rządową a samorządami województw. Natomiast porozumienie terytorialne ma służyć przede wszystkim uzgadnianiu i podejmowaniu działań istotnych z punku widzenia społeczności lokalnych (gminy, kilku gmin lub powiatu)

Jak wyjaśniał w Sejmie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, wprowadzane zmiany mają umożliwić budowę systemu strategicznego zarządzania rozwojem kraju. Według wiceszefa MFiPR nowe przepisy będą też podstawą do przygotowania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.