Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.
Odpowiedź


Tak. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę jest zobowiązana o zmianach w danych (w tym statutu) zawartych w zgłoszeniu do ewidencji szkół niepublicznych poinformować organ dokonujący wpisu.

Uzasadnienie

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę nadaje jej statut i przedstawia go wraz ze zgłoszeniem o wpis do ewidencji do jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu szkoły w myśl zapisu art. 82 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o.

Organ przekazuje swoje uwagi dotyczące statutu w zakresie sprzeczności z prawem, brakiem wymaganej przepisami regulacji albo nie wnosi uwag do przedstawionego statutu.

Zgodnie z przepisem art. 82 ust. 5 u.s.o. założyciel szkoły niepublicznej jest zobligowany do zgłaszania organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni (od daty powstania) zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, które powstałe po wpisie do ewidencji, dotyczy to także zmian w statucie szkoły.

Organ ewidencjonujący szkoły niepubliczne ma prawo wskazać niepełny bądź nieprawidłowy zapis w statucie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i wezwać osobę prowadzącą do dokonania zmian.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.