Ze środków przekazywanych gminom w ramach programu dofinansowane są posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, zwłaszcza osobom starszym, chorym czy z niepełnosprawnościami, które nie są w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

 


W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły

Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

  1. Moduł dla dzieci i młodzieży
  2. Moduł dla osób dorosłych
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach

W ramach modułu 1 i 2 gminy mogą udzielać pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, a także świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Procedura przyznawania środków

Organy prowadzące szkoły muszą złożyć wnioski do wojewody. W przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek należy złożyć do tego ministra, za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

  • 80 tys. zł - na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek;
  • 25 tys. zł - na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.

550 mln zł rocznie

Każdego roku na program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułów dotyczących dzieci i młodzieży oraz dorosłych zagwarantowane jest 510 mln zł - 40 mln zł rocznie to kwota przeznaczona na moduł 3, dotyczący organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.