Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024”, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

Dla poprawy bezpieczeństwa na drogach i ochrony pieszych

Rząd chce poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach oraz wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych w naszym kraju. Nowy program zwiększy ochronę pieszych i zapewni bezpieczną infrastrukturę, taką jak doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. W latach 2021-2024 przeznaczymy na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego 2,5 mld zł. Będzie to pierwszy program wieloletni dotyczący infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę.

Czytaj także: Senat akceptuje zakaz używania komórek i pierwszeństwo pieszego na przejściu>>
 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest priorytetem rządu – obok budowy nowoczesnej sieci autostrad i dróg ekspresowych, wsparcia samorządów w budowie i modernizacji dróg lokalnych czy walki z wykluczeniem komunikacyjnym.

 


Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024

Współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych w Polsce wciąż należy do najwyższych w Unii Europejskiej. Jednocześnie, zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji, ok. 40 proc. wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W 2019 r. odnotowano ponad 7 tys. wypadków z udziałem pieszych.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 zakłada m.in. ograniczenie liczby zabitych o co najmniej 40 proc. oraz zmniejszenie liczby ciężko rannych o co najmniej 41 proc.

Działania związane z poprawą infrastruktury dotyczyć będą dróg krajowych należących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budżet programu wyniesie 2,5 mld zł.

W pierwszej kolejności planowane są działania poprawiające bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, poprzez m.in. ich doświetlenie, oznakowanie czy budowę azyli dla pieszych. Będzie to działanie komplementarne ze zmianami ustawowymi przewidującymi przyznanie pierwszeństwa pieszemu, który zamierza przejść przez jezdnię.

 

Najważniejsze działania Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

Wśród najważniejszych działań programu rząd przewiduje poprawę warunków widoczności na przejściach dla pieszych lub przejazdach dla rowerzystów. Wzmacniane ma być efektywne oświetlanie i doświetlanie przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów (oświetlenie dedykowane), a także przystanków publicznego transportu zbiorowego i dojść do nich.

Ważne działania to także: budowa chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych, rozdzielanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, w tym wykonywanie infrastruktury przeznaczonej dla pieszych oraz montaż znaków drogowych lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.

Program przewiduje także budowę kładek dla pieszych, zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań, budowę lewoskrętów. Poprawione mają zostać warunki widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, zlikwidowane punkty kolizyjne na jezdniach. W ramach programu przewidziano też zapewnienie sprawnego odprowadzania wód opadowych z pasów drogowych i uporządkowanie warunków parkowania pojazdów wzdłuż dróg krajowych.

 

Pierwszeństwo pieszych na przejściach

Przyjęcie Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024 jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na polskich drogach. Obecnie parlament pracuje nad rządowymi zmianami w Prawie o ruchu drogowym, które zakładają pierwszeństwo pieszych przy wchodzeniu na przejście.

Po zmianach, kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych będzie musiał – poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych:

  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego,
  • ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

 

Nowe rozwiązanie wymusi na kierowcach obowiązek dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy. Kierowcy będą musieli stworzyć możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię, zarówno dla pieszych znajdujących się na przejściu, jak również dla tych, którzy wchodzą na przejście. Rozwiązanie to ma wejść w życie 1 czerwca 2021 r.