We wtorek 4 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargi na decyzje Komisji Weryfikacyjnej, a mianowicie sprawy z 16 marca 2018 r.:

  • dotycząca ul. Marszałkowskiej 43 (o umorzenie)
  • dotycząca ul. Noakowskiego 16,
  • dotycząca ul. Poznańskiej 14

W wydanych wyrokach sąd oddalił skargi. Podstawą tych skarg była nowelizacja ustawy o komisji, która weszła w życie 14 marca 2018 r. Przed zmianą przepisów, tj. do połowy marca, było możliwe złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez komisję.

Zarzuty skargi

Skarżącym było miasto Warszawa, a ich pełnomocnicy twierdzili, że organ, który wydawał decyzję o zwrocie, nie mógł jednocześnie oceniać konstytucyjności tych przepisów. Było to postępowanie jednoinstancyjne bez możliwości odwołania się do sądu. Decyzja o umorzeniu postępowania jest sprzeczna z prawem - podkreślali pełnomocnicy skarżącego ratusza.

Ograniczenie odwołań

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd stwierdził, iż Komisja Weryfikacyjna, wprowadzając jednoinstancyjne postępowanie, nie naruszyła art. 78 Konstytucji RP. Choć skarga do sądu nie przysługiwała.

Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa - decyzje i postanowienia Komisji Weryfikacyjnej, są ostateczne. Obecnie zatem nie przysługuje od nich wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a postępowania wywołane tymi wnioskami, jako bezprzedmiotowe, podlegają umorzeniu.

 


Sąd zwrócił uwagę, iż w polskim systemie prawnym od lat funkcjonują rozwiązania przewidujące, że decyzja administracyjna wydana po raz pierwszy w administracyjnym toku instancji, a więc niejako decyzja pierwszoinstancyjna, jest decyzją ostateczną, przysługuje od niej natomiast skarga do sądu administracyjnego.

Nie naruszono prawa do sądu

Skarżący stawiali zarzut, dotyczący pozbawienia przez komisję możliwości rozpoznania ich skarg przez sąd administracyjny. WSA wyjaśnił, iż strony skarżące skutecznie złożyły do tego skargi od decyzji w I instancji Komisji Weryfikacyjnej. Skargi te sąd uznał za dopuszczalne i będą one podlegać rozpoznaniu w odrębnym postępowaniu sądowym - powiedziała sędzia Anna Wesołowska.

Czytaj: Ustawa podpisana - komisja weryfikacyjna jak prokuratura>>

Wyroki te są nieprawomocne. Stronom przysługuje możliwość złożenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyroki dotyczą tylko kwestii formalnych w kwestii umorzenia, a nie istoty problemu prawnego. Najważniejsze powinno być dążenie do merytorycznego rozpoznania spraw nieruchomości.

Sygnatura akt I SA/Wa 934/18, I SA/Wa 935/18, I SA/Wa 936/18, wyroki z 4 grudnia 2018 r.