Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: urzędnik samorządowy wskazany w pytaniu powinien złożyć ślubowanie najpóźniej 4 maja przed przystąpieniem do pracy.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) – dalej u.p.s. po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu urzędniczego, przed zawarciem nowej umowy o pracę, pracownik składa ślubowanie. W piśmiennictwie przyjmuje się, że ślubowanie powinno być składane za każdym razem, gdy pracownik zostaje zatrudniony na innym stanowisku urzędniczym, nawet w tej samej jednostce organizacyjnej, także wówczas, gdy jest przenoszony na inne stanowisko w drodze porozumienia lub na podstawie ustawy (np. wypowiedzenia zmieniającego) albo w trybie awansu wewnętrznego. Nie ma konieczności składania ślubowania w wypadku zawierania kolejnej umowy o pracę na tym samym stanowisku urzędniczym, z wyjątkiem nawiązywania stosunku pracy po zakończeniu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu (art. 19 ust. 9 u.p.s.), a także nie składa się ślubowania w wypadku powierzenia pracownikowi innej pracy na podstawie art. 21 u.p.s. (zob. w tej kwestii R. Skwarło „Ślubowanie” Wspólnota 2008 r., z. 50 poz. 12). Tym samym należy uznać, że w obecnej, nowej jednostce, nowozatrudniony urzędnik przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych winien złożyć ślubowanie. Jeżeli rozpoczyna pracę 4 maja, to najpóźniej w tym dniu, przed przystąpieniem do pracy, powinien to ślubowanie złożyć.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.