Pytanie:
Czy dyrektor jednostki budżetowej może przesunąć pracownika ze stanowiska pomoc administracyjna na referenta? Aneksem od dnia 1.04.2015 r. porozumiano się w sprawie zmiany stanowiska ze stanowiska urzędniczego starszego specjalisty ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani na obecne zajmowane stanowisko pomocnicze tj. pomoc administracyjna.

Odpowiedź:
Nie. Ponowne objęcie przez pracownika stanowiska urzędniczego może nastąpić tylko w drodze otwartego naboru.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s., w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. Zmiana stanowiska z urzędniczego na pomocnicze mogła zatem nastąpić w trybie wypowiedzenia zmieniającego, o którym mowa w art. 42 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub – przy zgodnej woli obu stron – poprzez zawarcie porozumienia. Jednak powrót na stanowisko urzędnicze w tym samym trybie nie jest możliwy. Stosownie bowiem do art. 12 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s., wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik. Z kolei w myśl art. 20 ust. 1 u.p.s., pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny). Natomiast art. 20 ust. 2 u.p.s. stanowi, że awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3. I tak, zgodnie z art. 4 ust. 2 u.p.s., pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach:

– urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych,

– doradców i asystentów,

– pomocniczych i obsługi.

Reasumując, ponieważ niemożliwe jest dokonanie awansu wewnętrznego ze stanowiska pomocniczego na urzędnicze, pracownik będzie mógł objąć stanowisko referenta jeżeli stanie do otwartego, konkurencyjnego naboru i go wygra. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami