Mężczyzna zwrócił się do miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS) o przyznanie mu pomocy w postaci przydziału 2 ton węgla i 10 m³ drewna opałowego na nadchodzący sezon grzewczy.

Dyrektor MOPS odmówił udzielenia wsparcia. Po przeanalizowaniu sytuacji wnioskodawcy stwierdził bowiem, iż nie spełnia on kryterium dochodowego.

Mężczyzna odwołał się od decyzji.

Jego zdaniem należy mu się pomoc ze względu na spłatę zadłużenia z poprzedniego sezonu, przez co jego dochód jest niższy niż minimum socjalne.

WSA uznał, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd zgodził się z organem, iż wnioskodawca nie spełnia kryterium dochodowego. Jego dochód wynosi bowiem 623,59 zł, a kryterium dochodowe określone dla osoby samotnie gospodarującej stanowi kwotę 542 zł.

Zdaniem sądu kwota zadłużenia wnioskodawcy nie może być odliczona od uzyskiwanego dochodu, gdyż przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 163) jednoznacznie określają zarówno sposób ustalania dochodu osoby ubiegającej się o pomoc, jak i wydatki, które mogą być odliczone od tego dochodu.

Natomiast w kategorii tych wydatków nie mieści się spłata zadłużenia, nawet jeśli jest to "zadłużenie z poprzedniego sezonu", czy też powstało w wyniku konieczności zaspokojenia potrzeb bytowych z innych źródeł niż pomoc społeczna – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Olsztynie z 15 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Ol 769/15, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów