Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Odpowiedź


Podstawę prawną do udzielania dotacji dla szkoły publicznej prowadzonej przez osoby fizyczne stanowią przepisy art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zgodnie, z którymi do podstawy ustalenia dotacji dla szkoły powinny być przyjęte wydatki bieżące ujęte w planach finansowych wszystkich szkół prowadzonych przez organ właściwy do dotowania w przeliczeniu na jednego ucznia.

Tak więc, do podstawy naliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych powinny być uwzględniane wszystkie wydatki bieżące ponoszone na funkcjonowanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, na które zostały ujęte środki w planach finansowych tych szkół, jako jednostek budżetowych.

Do takich wydatków zaliczyć należy koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli, obsługi administracyjnej, ekonomicznej, koszty prowadzenia świetlicy czy też stołówki szkolnej, lecz bez kosztów wyżywienia opłacanej przez rodziców (Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r., znak DWST-WSST-JD-337-119/12).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.