Starosta wydał decyzję na czasowe wyłączenie (na okres prowadzonych badań) gruntu z produkcji rolniczej pod inwestycję polegającą na budowie masztu do wykonania pomiarów kierunku i prędkości wiatru. Po 1,5 roku dokonano rozbiórki masztu.

Czy w powyższej sytuacji starosta powinien uchylić decyzję, czy stwierdzić jej wygaśnięcie?


Odpowiedź:

Jeżeli rolny charakter gruntu został już przywrócony, to decyzję wyłączającą czasowo grunt rolny z produkcji należy wygasić w trybie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - dalej k.p.a. Decyzja wiąże tak długo, jak długo mamy do czynienia z elementami decydującymi o istnieniu danego, skonkretyzowanego w decyzji stosunku prawnego.

Bezprzedmiotowość decyzji wskazana w art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. stwarza podstawę do stwierdzenia jej wygaśnięcia albo z mocy odrębnego przepisu prawa albo też po ustaleniu przez organ administracyjny, że leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. W analizowanym przypadku wygaszenie bezprzedmiotowej decyzji leży w interesie strony.

Uzasadnienie:

Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ma charakter aktu deklaratoryjnego, wywołując skutki prawne ex tunc, czyli wstecz, od dnia, w którym powstały przesłanki wygaśnięcia decyzji (rozbiórka masztu i przywrócenie rolniczego użytkowania gruntu).

Decyzja wydana na podstawie art. 162 k.p.a. jest decyzją w nowej sprawie, odrębnej od tej, w której zapadła decyzja, której wygaśnięcie jest stwierdzane. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji musi toczyć się z udziałem dotychczasowej strony.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.