Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w formie elektronicznej została wniesiona skarga na decyzję dotyczącą zwolnienia od ustawowych zakazów zapewniających szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych. Skarga nie została podpisana, co spowodowało wezwanie skarżącego do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dniu pod rygorem jej odrzucenia. Sąd, powołując się na art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), podkreślił, że każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Dotyczy to również pism przesyłanych drogą elektroniczną. Sąd podkreślił, że zarówno nowelizacja ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 ze zm.) jak i ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 120 ze zm.) nie umożliwiają prowadzenia postępowania w formie elektronicznej. Sąd wyjaśnił, iż dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę do sądu administracyjnego drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem. Skarżący, mimo wezwania do uzupełnienia braku formalnego, skargi nie podpisał, co spowodowało, ze została ona odrzucona na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.


Pobierz orzeczenie:
Postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 9 września 2010 r., sygn. akt II SA/Gd 573/10.doc