Jak nas poinformował resort przedsiębiorczości i technologii, w ramach pilotażu rządowego programu „Polska bez smogu” przeprowadzona zostanie termomodernizacja i wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła budynków mieszkalnych należących do osób mniej zamożnych w 23 miastach poniżej 100 tys. mieszkańców.

Zgodnie ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju,  pierwszym krokiem jest pomoc osobom najmniej zamożnym.

W departamencie komunikacji MPiT dowiadujemy się  też, że miasta z listy Światowej Organizacji Zdrowia zamieszkiwane przez większą liczbę osób, zostaną objęte indywidualnym trybem postępowania. Szczegóły planów naprawczych dla poszczególnych miejscowości ustalane będą z udziałem władz samorządów i lokalnych NGOs.  

Projekt noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Jak informuje nas resort, 180 mln zł przeznaczonych na program, przydzielonych zostało w listopadzie ubiegłego roku do Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Ich uruchomieniu służyć będzie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jej celem będzie umożliwienie wydatkowania środków z FTiR na współfinansowanie przez rząd i jednostki samorządu terytorialnego (województwa i gminy) przedsięwzięć związanych  z termomodernizacją budynków mieszkalnych należących do osób ubogich energetycznie.

Resort przewiduje też inwentaryzację oraz prace nad optymalizacją wydatkowania środków publicznych, które mogą być przeznaczone na poprawę jakości powietrza w Polsce.  Uspójniony zostanie sposób wydatkowania środków z Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Na podstawie doświadczeń z projektów pilotażowych stworzony zostanie ogólnopolski program.  

Prawo ochrony środowiska. Komentarz Krzysztof Gruszecki

Prawo ochrony środowiska. Komentarz


Wielkie nadzieje

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol nie ukrywa, że wiąże z programem wielkie nadzieje. Jak nam powiedział, gmina jest gotowa na przyjęcie środków, a w Programie Ograniczania Niskiej Emisji zdiagnozowała potrzeby zarówno dotyczące wymiany kotłów jak i termomodernizacji budynków.

- Wielokrotnie mówiłem o tym, że małe gminy bez wsparcia rządowego nie są w stanie szybko i skutecznie uporać się z ograniczaniem niskiej emisji, musimy wprowadzać kompleksowe i systemowe rozwiązania, jednym z nich jest zapowiadany pilotaż - dodał.

Wyjaśnił, że gmina zachęca mieszkańców do wymiany pieców węglowych na gazowe i jest już w 90 proc. zgazyfikowana. Program Ograniczania Niskiej Emisji umożliwia także termomodernizację budynków. - PONE w latach 2017-2022 zakłada, że na walkę z niską emisją przeznaczymy ok. 55 mln zł. Wykorzystujemy środki europejskie na termomodernizację budynków oświatowych. Każda szkoła posiada już kotłownie gazowe. Podobna sytuacja jest na naszych osiedlach – zaznaczył Dariusz Skrobol.

Coraz mniej śmieci w piecach

Zdaniem burmistrza bardzo ważna jest też edukacja i Pszczyna „kładzie na nią ogromny nacisk”. Organizowane są warsztaty dla dzieci i młodzieży, pokazy efektywnego palenia i konkursy ekologiczne.

- Z końcem roku uruchomiliśmy system monitoringu powietrza - czujniki znajdują się na każdej szkole w 12 sołectwach, sześć z nich monitoruje stan jakości powietrza na terenie miasta – podkreślił Dariusz Skrobol. Od dwóch lat na terenie gminy funkcjonują Eko Patrole. Sześciu przeszkolonych pracowników straży miejskiej kontroluje, czym mieszkańcy palą. - Zauważyliśmy już wyraźną tendencję spadkową - coraz mniej śmieci ląduje w piecach – zauważył.

Szansa na wsparcie mieszkańców

Według Adama Drogosia, burmistrza małopolskiego Tuchowa, program to duża szansa na poprawę jakości powietrza w gminie. Jak podkreślił, najuboższych mieszkańców nie stać na docieplenie budynków i wymianę kotłów, mimo szczerych chęci nie są w stanie wprowadzić w swoich domach standardów, które określają uchwały antysmogowe i inne akty prawne.

- Program jest szansą na wsparcie tych mieszkańców, mamy nadzieję, że wraz z tym programem uruchomione zostaną inne narzędzia wsparcia budownictwa i modernizacji indywidualnych kotłowni – podkreślił.

Samorząd Tuchowa realizuje aktualnie program wymiany 280 niskosprawnych kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe, na pellet i ekogorszek. - Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą w niedalekiej perspektywie wymierne efekty - czyli poprawę jakości powietrza – dodał burmistrz.

Rządowy program

Rządowy program Czyste Powietrze to program realizowany przez Radę Ministrów. Najważniejsze punkty to ustalenie standardów emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe, ustalenie norm jakościowych dla paliw stałych i stworzenie programu osłonowego dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.   

W życie weszło już rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Przewiduje ono restrykcyjne wymagania dla produkowanych i instalowanych kotłów w Polsce. - Pracujemy nad wprowadzeniem regulacji dotyczących jakości paliw stałych, których celem jest  wyeliminowania najbardziej szkodliwych paliw stałych takich jak muły i flotokoncentraty w sektorze mieszkaniowym – informuje nas Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie uważana jest przez ekspertów Banku Światowego pracujących na zlecenie Komisji Europejskiej nad raportem nt. metod zwalczania niskiej emisji w Polsce za optymalne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce.