Ustawa o petycjach wejdzie w życie 6 września 2015 r. Do tego czasu podmioty zobowiązane do rozpatrywania petycji powinny przygotować się do wykonywania nowych zadań. Dotyczy to zwłaszcza administracji publicznej. Jak to zrobić? Korzystając z procedur dostępnych w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne!

Czytaj też: Petycje – większe zaangażowanie społeczeństwa, czy paraliż władz?

Urzędy obsługujące organy administracji publicznej powinny tak zorganizować swoją pracę, aby sprawnie i umiejętnie reagować na składane petycje. Procedury pokazują jak należy postępować z petycjami - stąd można czerpać rzetelną wiedzę i na tej podstawie odpowiednio zorganizować prace urzędu.
 

Procedury są pierwszymi dokumentami na polskim rynku, które kompleksowo i szczegółowo opisują problematykę petycji w oparciu o nowe przepisy. Tylko w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne można zapoznać się z dokładnym opisem wszelkich zagadnień związanych z petycjami. Jednocześnie gwarancją rzetelności, poprawności i wysokiej jakości tej pionierskiej pracy jest redakcja naukowa procedur dokonana przez wybitnego administratywisytę, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Profesora Andrzeja Wróbla.

Problematyka poruszana w procedurach dotyczy zwłaszcza:
- składania i rozpatrywania petycji;
- postępowania z petycjami wielokrotnymi (łączne rozpoznanie);
- postępowania z kolejnymi petycjami w tej samej sprawie;
- kwestiami formalnymi (np. właściwość adresata petycji, wymagania formalne pisma zawierającego petycję czy weryfikacja zgody osoby zainteresowanej).

Procedury zawierają m. in.:
- terminy kolejnych czynności;
- formy w jakich należy dokonać czynności przy rozpatrywaniu petycji (pismo, zarządzenie, postanowienie itp.);
- obowiązki związane z zawiadomieniem o podjętych czynnościach.

Jak znaleźć procedury w programie (jest ich 7)? Na kilka sposobów:
- przez wyszukiwarkę pełnotekstową;
- w haśle "Petycje";
- w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195).