Z dniem 15 czerwca 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624), które zastępuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.).

Rozporządzenie z 2010 r. w stosunku do swojego poprzednika przewiduje szereg istotnych zmian.

W rozporządzeniu z 2010 r. nie ma przepisów regulujących warunki i tryb wydawania świadectw w szkołach ponadpodstawowych, gdyż szkoły te obecnie nie funkcjonują już w systemie oświaty.

Podobnie, w rozporządzeniu z 2010 r. nie ma również przepisów dotyczących wydawania dyplomów uzyskania tytułu zawodowego. Dyplomy te były wydawane absolwentom dotychczasowych szkół zasadniczych i szkół średnich zawodowych po zdaniu egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego. Wymienione egzaminy nie są już obecnie przeprowadzane.

Zrezygnowano z możliwości wydawania przez szkoły świadectw szkolnych promocyjnych na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty. W wyniku wejścia w życie rozporządzenia z 2010 r., wzory wszystkich świadectw szkolnych promocyjnych są jednolite dla poszczególnych typów szkół i zostały określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W rozporządzeniu z 2010 r. nie ma już przepisów regulujących kwestie związane z wydawaniem świadectw ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty. Obecnie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego można uzyskać na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Kolejną konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia z dnia 2010 r. jest nieumieszczanie na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej nazwy zawodu. Świadectwa ukończenia wymienionych wyżej typów szkół potwierdzają poziom wykształcenia, a nie kwalifikacje w zawodzie, gdyż te potwierdza odrębny dokument (dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe) wydawany przez okręgowe komisje egzaminacyjne po zdaniu odpowiedniego egzaminu.

Z uwagi na fakt, że od roku szkolnego 2009/2010 zmieniły się zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego i obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich absolwentów w części pisemnej egzaminu maturalnego obok języka polskiego i języka obcego nowożytnego jest również matematyka, wprowadzony zostaje nowy wzór świadectwa dojrzałości dla absolwentów, którzy zdadzą egzamin maturalny na warunkach obowiązujących od roku szkolnego 2009/2010.

Wprowadzony zostaje jeden wzór świadectwa ukończenia szkoły danego typu, który będzie obowiązywał zarówno w szkołach dla dzieci i młodzieży, jak i w szkołach dla dorosłych. Wzór świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem nadal będzie obowiązywać tylko w szkołach dla dzieci i młodzieży, gdyż tylko w tych szkołach możliwe jest ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

Rozporządzenie z 2010 r. wprowadza ponadto szereg innych mniej znaczących zmian w zakresie warunków i trybu wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania sprostowań ich treści i wydawania duplikatów, a także trybu i sposobu dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wysokości odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.


Na podstawie: www.men.gov.pl, stan z dnia 8 czerwca 2010 r.


Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624)