Zasady naboru

Do pilotażu, samorządy mogą zgłosić do 2 potrzeb inwestycyjnych w ramach naboru. Polski Funduszu Rozwoju spośród zgłoszonych formularzy, na podstawie kryteriów formalnych oraz merytorycznych, wybierze do 60 potrzeb inwestycyjnych. Z wybranymi samorządami zorganizowane zostaną spotkania przedinwestycyjne przedstawicieli miasta z ekspertami z PFR.
"Często samorządy, w szczególności samorządy mniejszych miast, dysponujące mniejszym budżetem i możliwościami korzystania z instrumentów dłużnych, stają przed istotnym problemem jak sfinansować w efektywny sposób inwestycje publiczne. Dzięki pilotażowi spotkań przedinwestycyjnych, średnie miasta otrzymają kompleksowe wsparcie najwyższej klasy ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju” – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Ważne jest, by samorządy otrzymały pomoc w poszukiwaniu optymalnych źródeł finansowania takich inwestycji, które będą odpowiednie do kondycji finansowej samorządu, przedmiotu i zakresu inwestycji, a także jej opłacalności" - dodał.

Cel pilotażu

Celem spotkań przedinwestycyjnych jest przeanalizowanie potrzeb rozwojowych miast średnich pod kątem możliwych źródeł ich finansowania oraz formy instytucjonalno-prawnej, w jakiej rozważane przedsięwzięcie może być realizowane. W przypadku identyfikacji przedsięwzięć klasyfikujących się do finansowania z udziałem środków Funduszu Inwestycji Samorządowych, dysponującego kwotą ok. 400 mln zł, możliwe jest ich wsparcie z Funduszu.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń do pilotażu: www.pfr.pl