W komunikacie dla mediów ZK OZZL poinformował, iż NIK powinna przeprowadzić kontrole NFZ w zakresie sposobu wyceny świadczeń refundowanych przez Fundusz z uwzględnieniem udziału w tej wycenie kosztów pracy lekarzy oraz innego personelu medycznego. Zdaniem ZK KOZZ ustalenie wysokości kwot refundacji za poszczególne świadczenia jest najważniejszym warunkiem determinującym kondycję finansową zakładów opieki zdrowotnej. Tymczasem – jak wynika z dotychczasowych ustaleń ZK OZZL – NFZ wycenia świadczenia zdrowotne bez jakiejkolwiek merytorycznej metodologii. W związku z tym jedne świadczenia są wycenione zadziwiająco dobrze, inne są skrajnie niedoszacowane.

ZK OZZL zwrócił się także prośbą o przeprowadzenie kontroli NFZ w zakresie dopuszczalności stosowania nowych zasad rozliczania Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w postaci tzw. Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). W przypadku większości grup rozliczeniowych wynagrodzenie dla lekarza nie jest wyodrębnione, ale lekarz musi je „wygospodarować” z kwoty łącznej przeznaczonej na jego wynagrodzenie i opłacenie badań dodatkowych zleconych pacjentowi. ZK OZZL ma wątpliwości, czy taki sposób wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na leczenie jest dopuszczalny, czy nie rodzi dodatkowych, niepotrzebnych konfliktów między pacjentami a lekarzami. Ponadto ZK OZZL chce sprawdzenia prawidłowości wykorzystania przez stacje dializ środków publicznych, uzyskanych z NFZ w ramach refundacji hemodializoterapii, zwłaszcza w odniesieniu do wynagrodzenia lekarzy.

Na podstawie: www.ozzl.org.pl/