Opublikowany 24 maja jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 486),

2) ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Dz. U. poz. 1335)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 maja 2016 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.