Opublikowany 25 maja jednolity tekst ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 1337),

2) ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1864),

3) ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281),

4) ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 maja 2016 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.