Obowiązek sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych przez gminy, powiaty i samorządy województwa należy do zadań własnych tych jednostek, zgodnie z treścią art. 176 pkt 6, 180 pkt 14 i 183 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887 z późn. zm.) . Rozporządzenie wskazuje natomiast okresy, za które należy sporządzać sprawozdania oraz terminy ich składania wojewodzie.

Zgodnie z jego treścią sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca danego roku, natomiast za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami zadaniem wojewody jest przekazanie zbiorczego sprawozdania półrocznego z wykonywania zadań ministrowi właściwemu do spraw rodziny - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, natomiast za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia w terminie do dnia 20 lutego roku następnego.

Odpowiednie wzory sprawozdań zostały określone w formie załączników do rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 20 marca 2012 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 240)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887 z późn. zm.)