Kolejna edycja przeprowadzanego co dwa lata ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych odbędzie się w nocy z 13 na 14 lutego. Każde województwo wyznacza w tym celu wojewódzkiego koordynatora badania, w gminach powinni być powołani koordynatorzy gminni.

Określenie skali bezdomności

Określenie liczby osób bezdomnych jest konieczne do poznania obecnej skali bezdomności w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też dotyczących liczby placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym.

Jak zaznacza resort polityki społecznej, sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb. Współpracować będą m.in. policja, straż gminna lub miejska, centra zarządzania kryzysowego, pracownicy ośrodków pomocy społecznej czy placówek noclegowych, ngo i wolontariusze.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zwróciła się do wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w województwach. W celu rzetelnego przygotowania badania, w urzędach wojewódzkich powinny odbyć się spotkania informacyjne przedstawicieli wszystkich służb zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

 

Miejsca przebywania osób bezdomnych

Resort polityki społecznej wskazuje miejsca, do których powinny dotrzeć osoby realizujące badanie. Są to:

 • noclegownie;
 • schroniska dla osób bezdomnych;
 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
 • ogrzewalnie;
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • ośrodki interwencji kryzysowej;
 • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • szpitale, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL-e), inne placówki zdrowia;
 • zakłady karne, areszty śledcze;
 • izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne;
 • pustostany, domki na działkach, altany działkowe;
 • miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.;
 • inne miejsca.

Czytaj też: Bezdomni nie mogli głosować, a wkrótce kolejne wybory

Rola straży gminnych i policji

Realizacja badania pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Ministerstwo udostępnia Kwestionariusz dotyczący osoby bezdomnej i ogólne wskazówki, dotyczące sposobu realizacji badania dostępne TUTAJ https://www.gov.pl/web/rodzina/edycja-2019-i.

Według resortu szczególnie ważna będzie rola straży gminnej lub miejskiej oraz policji w celu dotarcia do osoby bezdomnej przebywającej w miejscu niemieszkalnym, np. ogródkach działkowych czy parkach, zwłaszcza w nocy.

Poprzednie ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych zostało przeprowadzone w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku.

Zobacz też komentarz praktyczny: Zasady ustalania odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych