Na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., dyrektor niepublicznego przedszkola zezwolił na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.

Czy na to dziecko przysługuje przedszkolu dotacja przyznawana przez gminę zgodnie z art. 90 ust. 2b u.s.o.?

Przedszkole nie ponosi żadnych kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym prowadzonym przez rodziców.


Odpowiedź


Dziecko może spełniać obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne poza przedszkolem.


Uzasadnienie
Stosownie do zapisu art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W języku potocznym mówi się o "edukacji domowej". Dzieci realizujące obowiązek szkolny w formie edukacji domowej są ujmowane w SIO i jest na nie naliczana jest subwencja oświatowa (odpowiedź MEN na interpelację nr 12052 z 2009 r.). Wynika stąd, że organ dotujący ma obowiązek naliczania dotacji. Wydaje się więc, że analogicznie dotacja powinna być naliczona również na dzieci objęte obowiązkowym rocznym wychowaniem przedszkolnym. Z uwagi jednak na fakt, iż dzieci objęte obowiązkowym rocznym wychowaniem przedszkolnym nie zdają egzaminów klasyfikacyjnych, a ponadto subwencja na te dzieci nie przysługuje (z wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych) – występuje pewna wątpliwość w tej sprawie. Wobec powyższego proponuję, zwrócić się do MEN z prośbą o zajęcie stanowiska.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.