Prokurator wniósł do sądu administracyjnego skargę na uchwałę z października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Wskazał, że jeden z jej przepisów nakłada obowiązkową deratyzację wszystkich nieruchomości zabudowanych. W ocenie prokuratora było to sprzeczne przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg).

Czytaj także: Właściciel nieruchomości nie musi mieszkać na terenie gminy, aby zaskarżyć uchwałę >>>

Rada gminy mogła przyjąć regulamin 

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który uznał, że skarga jest uzasadniona. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ucpg, organ stanowiący gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jest upoważniony do uchwalania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Celem tego aktu jest między innymi wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia, na co wskazuje treść art. 4 ust. 2 pkt 8 ucpg. WSA podkreślił, że w judykaturze przyjmuje się, że rada gminy nie ma prawa do stanowienia aktów prawa miejscowego regulujących zagadnienia inne niż wymienione w tym przepisie, ani też podejmowania regulacji w inny sposób niż wskazany przez ustawodawcę, gdyż oznaczałoby to wykroczenie poza zakres delegacji ustawowej (np. wyrok NSA z 21 czerwca 2017 r. sygn. akt II OSK 991/17).

Zobacz w LEX: Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie - opracowanie i uchwalenie >

 


Trzeba było wskazać konkretne obszary deratyzacji 

Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, w regulaminie powinny znaleźć się konkretne obszary i terminy ich deratyzacji. Ponadto zakładając racjonalność ustawodawcy, należy przyjąć, że celem upoważnienia było zobligowanie organu gminy do kazuistycznego wskazania obszarów, które ze względu na szczególne usytuowanie, otoczenie czy realizowane tam funkcje bądź inne okoliczności, wymagają poddania ich obowiązkowej deratyzacji. WSA podkreślił, że przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wprowadzają uprawnienia, aby obowiązkiem tym objąć obszar całej gminy. Dlatego też nie można zobligować do tego wszystkich właścicieli nieruchomości.

Zobacz w LEX: Treść regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie >

Nie można było obciążyć wszystkich właścicieli  

WSA podkreślił, że gdyby celem ustawodawcy było objęcie całej gminy obowiązkową deratyzacją, to wówczas nie zobowiązywano by organu stanowiącego gminy do wyznaczenia obszarów. Dlatego obciążenie obowiązkiem deratyzacji właścicieli wszystkich nieruchomości zabudowanych na terenie gminy należy zakwalifikować jako naruszenie upoważnienia ustawowego z art. 4 ust. 2 pkt 8 ucpg. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność uchwały w zaskarżonej części.  

Wyrok WSA w Gdańsku z 20 lutego 2019 r., sygn. akt II SA/Gd 813/18

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie - procedura >