Prokurator rejonowy wniósł skargę na uchwałę rady miasta, która regulowała tryb oraz sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Zarzucił, że akt ten narusza przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ponieważ zawiera katalog podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu oraz pomija możliwość powoływania przez burmistrza w jego skład przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Gmina nie mogła określić składu zespołu 

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, który uznał, że skarga jest zasadna. Zgodnie z art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (uppr), gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności realizuje to zadanie w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. W jego skład, z mocy przepisów ustawy, wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. Ponadto w skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów, które działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dlatego też określenie w uchwale składu zespołu interdyscyplinarnego, tak jak to miało miejsce w rozpatrywanej sprawie, stanowi przekroczenie kompetencji organu stanowiącego gmin

 


Skład nie był zgodny z ustawą

WSA wskazał, że na podstawie art. 9a ust. 15 uppr, rada gminy jest upoważniona do podjęcia aktu, którego przedmiotem będzie tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Jednakże nie można przez to rozumieć określenie składu takiego zespołu. Sąd zauważył także, że ustalony w zaskarżonej uchwale skład nie odpowiada przepisom ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ponieważ nie przewiduje udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych, o których stanowi art. 9a ust. 3 pkt 6 uppr oraz przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z art. 9a ust. 5 uppr.

Gmina przekroczyła zakres kompetencji 

Sąd podkreślił, że organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Zasada ta, wyrażona w art. 7 Konstytucji, oznacza, że każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała przepisów ustawy. Natomiast odstąpienie od tej zasady z reguły stanowi istotne naruszenia prawa. WSA podkreślił, że ugruntowanym poglądem jest zakaz domniemania kompetencji. Natomiast normy upoważniające do wydania aktu powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Dlatego też przeprowadzona analiza przepisów zaskarżonej uchwały oraz ich zestawienie z treścią ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, potwierdzają zasadność wniesionej skargi. W świetle powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził nieważność uchwały w zaskarżonej części.  

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 14 listopada 2018 r., sygn. akt II SA/Go 713/18

Warto przeczytać: Centra usług społecznych nie spowodują redukcji zadań, zasobów i etatów