Prezydent miasta określił wysokość podatku od środków transportowych. Od decyzji podatnicy złożyli odwołania, w których wnieśli o jej uchylenie. Podnieśli, że samochód nie istnieje od 1998 r., bowiem został rozkradziony i przekazany na złom. Dodatkowo odwołujący wskazali, że złożyli wniosek o wyłączenie pojazdu z ruchu, ale do dnia dzisiejszego nie wydano decyzji w tej sprawie.

Organ odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie. Powołując się na art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , organ stwierdził, że podatek od środków transportowych jest podatkiem typu majątkowego, związanym z posiadaniem prawa własności. Istnienie prawa własności, jak i fakt, że pojazd jest zarejestrowany oznacza, że osoba figurująca w rejestrze jako właściciel pojazdu jest obciążona obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku od środków transportowych.

Organ wskazał również, ze z treści art. 9 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 
Wyrejestrowanie pojazdu zgodnie z art. 79 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym następuje na wniosek właściciela w drodze decyzji uchylającej decyzję o wydaniu dla danego pojazdu dowodu rejestracyjnego. Dla wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w drodze wyrejestrowania istotne jest, więc wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Porzucenie pojazdu, bądź jego fizyczna likwidacja, np. poprzez złomowanie, brak możliwości faktycznego korzystania z zarejestrowanego środka transportowego, np. na skutek kradzieży nie zwalnia właściciela z obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych. Organ odwoławczy stwierdził, że dopóki nie doszło do wydania decyzji uchylającej decyzję o rejestracji spornego pojazdu lub decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu nie można stwierdzić, że ustał obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, nawet jeżeli środek ten nie był już w posiadaniu skarżących, nie był przez nich użytkowany i nawet jeżeli został fizycznie zlikwidowany.

Skarżący złożyli skargę do WSA.
WSA wskazał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wygasa natomiast z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Natomiast zgodnie z art. 79 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym , pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadkach enumeratywnie wymienionych w tym przepisie. Według art. 78a ustawy Prawo o ruchu drogowym, czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Wskazane przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w opinii WSA, jednoznacznie określają, na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, od kiedy powstaje oraz kiedy obowiązek ten wygasa. Z kolei przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazuje procedurę wyrejestrowania i czasowego wycofania pojazdu z ruchu, które konstytuują wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Wobec tego, ze względu na brak decyzji organu rejestrującego, właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, o wyrejestrowaniu pojazdu, bądź czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, nie było podstaw do uznania, że skarżący nie byli zobowiązani do zapłaty przedmiotowego podatku. Obowiązek ten będzie ciążył na podatniku tak długo, jak stosowna decyzja nie zostanie wydana przez właściwy organ w przedmiocie wyrejestrowania pojazdu.

W uzasadnieniu wniesionej skargi kasacyjnej skarżąca zakwestionowała ustalony przez organy i Sąd pierwszej instancji stan faktyczny, wskazując, że samochód został przekazany na złom w związku z czym odesłała do właściwego organu dowód rejestracyjny pojazdu wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie pojazdu od tej daty. Zdaniem skarżącej, art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnyc nie może mieć do niej zastosowania ponieważ nie jest już ona właścicielem środka transportowego, za który nie można uznać zezłomowanego pojazdu.

NSA rozpatrując skargę stwierdził, iż prawidłowo WSA uznał, że ze względu na brak decyzji organu rejestrującego, właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, o wyrejestrowaniu, bądź o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, nie można było przyjąć, że na skarżącej nie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnyc . Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Dopiero bowiem wydanie przez właściwego starostę decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu spowoduje, iż z końcem miesiąca, w którym dokonano wyrejestrowania pojazdu, nastąpi wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Dopóki właściciel nie złoży wniosku o wyrejestrowanie pojazdu i - w konsekwencji - nie zostanie wydana decyzja o jego wyrejestrowaniu, dopóty ciążyć będzie na nim obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych. Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. NSA podkreślił, iż bez znaczenia będzie miał zatem fakt zutylizowania pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, czy jego kradzieży, jeżeli jego właściciel nie złoży stosownego wniosku, a właściwy organ nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Ponadto podkreślić należy, że okolicznością o charakterze prawotwórczym (przesądzającą o zmianie stanu prawnego w odniesieniu do konkretnego podatnika) jest czynność wyrejestrowania pojazdu, z natury rzeczy potwierdzająca zaistnienie sytuacji, w której ktoś wolny jest od ciążącego na nim wcześniej obowiązku podatkowego. Ma ona tym samym znaczenie porządkowe, tworząc podstawę dla ustalenia prawno-podatkowych konsekwencji likwidacji (zniszczenia) pojazdu. Można wobec tego powiedzieć, że wyrejestrowanie pojazdu jako odwrotność czynności zarejestrowania, wywołuje jednoznacznie określony przez ustawodawcę skutek w postaci wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
 
Zobacz orzecznictwo:
Wyrok NSA z dnia 25 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 108/10, LEX nr 818674)

Przydatna mteriały:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).