Celem nowelizacji ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto jest dostosowanie przepisów ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto do obowiązującego stanu prawnego w zakresie statystycznego podziału terytorialnego kraju.

Zobacz też: Sejm uchwalił ustawę dotyczącą liczenia PKB dla Mazowsza>>

 

Zmiana dla prezesa GUS

Ustawa stanowi, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie dokonywał obliczenia średniej wartości PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Następnie średnia wartość PKB na jednego mieszkańca będzie ogłaszana w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – w terminie do dnia 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.