Kolegium RIO stwierdziło nieważność uchwały zgromadzenia związku dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W uzasadnieniu organ nadzoru wskazał, iż powołanymi uchwałami zgromadzenie związku postanowiło, że z dniem ogłoszenia tych uchwał traciły moc uchwały poszczególnych rad gmin - które wchodziły w skład związku międzygminnego.

W ocenie organu nadzoru, zgromadzenie związku nie może decydować o zmianie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego.

Istota sporu sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie czy związki międzygminne stanowiąc przepisy prawa miejscowego posiadają także uprawnienie do uchylania wcześniejszych przepisów prawa miejscowego dotyczących materii uregulowanej w art. 3 ust. 2a ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), a uchwalonych wcześniej przez organy gmin wchodzących w ich skład.

NSA wyjaśnił, iż zgromadzenie związku międzygminnego posiada z mocy art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kompetencję do uchwalania aktów prawa miejscowego ze skutkiem ex nunc.

Ma też prawo - w celu prawidłowego wykonania przejętego obowiązku - do uchylania z takim samym skutkiem aktów regulujących tożsamą materię, które zostały wcześniej podjęte przez organy gmin wchodzących w skład związku międzygminnego.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 1 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1460/14, prawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów