Niejednokrotnie starostwa wydawały decyzje na zbieranie odpadów pomimo zawiadomienia przez Inspekcję Ochrony Środowiska o nielegalnym przywozie z zagranicy i magazynowaniu odpadów bez weryfikacji wymogów ppoż. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy to postępowanie pokazuje słabość tego szczebla decyzyjnego i powoduje poważne konsekwencje.

Z oceny skutków regulacji projektu ustawy o odpadach wynika, że w przypadku problemu nielegalnego postępowania z odpadami w latach 2013–2017 organy administracji wszczęły 5 236 postępowań mających na celu przymuszenie podmiotów odpowiedzialnych za nielegalne zgromadzenie odpadów do ich usunięcia.

Z tego 303 przypadki, czyli 5,8 proc.,  dotyczyły postępowań prowadzonych przez starostów oraz marszałków województw w celu usuwania nielegalnie zgromadzonych odpadów przez prowadzących działalność uregulowaną decyzją administracyjną z zakresu gospodarki odpadami.

Natomiast pozostała część przypadków -  4 933, czyli 94,2 proc. - dotyczyła postępowań mających na celu usuwanie odpadów przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, które nie tylko mogły zostać nielegalnie zgromadzone podczas prowadzonej działalności związanej z gospodarką odpadami, ale również mogły zostać zgromadzone na tzw. „dzikich wysypiskach” oraz w wyniku zaśmiecania.

Ustawa o odpadach. Komentarz Wojciech Radecki

Ustawa o odpadach. Komentarz


Nowe obowiązki marszałków

W związku z dodatkowym obciążeniem dla urzędów marszałkowskich polegającym na obowiązku wydania decyzji administracyjnych - zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy całkowita pojemność instalacji lub innego miejsca magazynowania odpadów przekracza 3 000 Mg na rok -  wzrośnie obciążenie pracowników zatrudnionych w urzędach marszałkowskich do obsługi ww. zgłoszeń. W OSR noweli uznano, że zasadne będzie zatrudnienie w 2019 r. po 1 pracowniku w każdym urzędzie marszałkowskim.

Środki przeznaczone na zatrudnienia 1 pracownika w 1 urzędzie marszałkowskim wyniesie średnio 69 343,75 zł w ujęciu rocznym, tj. 5778,65 zł, co po odjęciu pochodnych wynoszących 948,62 zł miesięcznie, wyniesie 4 830,03 zł brutto w ujęciu miesięcznym (3 431,73 zł netto).

29 maja prezes Rady Ministrów zobowiązał ministra środowiska do pilnego przygotowania propozycji zmian przepisów dotyczących gospodarowania odpadami w związku z pożarami magazynowanych i składowanych odpadów.

Czytaj więcej Nowe prawo ma zapobiec patologiom w gospodarce odpadami