W wyniku nowelizacji nadano nowe brzmienie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 155, ze zm.). Zrezygnowano z obniżenia do 18 lat granicy wieku wobec funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej kategorii A. W przypadku funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej, określonymi w prawie jazdy kategorii A, wymagany minimalny wiek do kierowania w dalszym ciągu wynosi 18 lat (art. 8 ust. 3 pkt. 1). Ponadto nowe przepisy umożliwiają funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu uzyskanie prawa jazdy kategorii C w wieku 19 lat (art. 8 ust. 3 pkt 2) oraz kategorii D w wieku 21 lat (art. 8 ust. 3 pkt. 3). Dotychczas możliwość taka dotyczyła jedynie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej.


Ponadto zmieniony został przepis art. 11 ust. 1 pkt 5 znowelizowanej ustawy, określający zasady ustalania miejsca zamieszkania niezbędnego do wydania prawa jazdy. Zgodnie z nowym brzmieniem wskazanego przepisu prawo jazdy jest wydawane osobie, która: (1) przebywa na terytorium RP co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, (2) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE, (3) przebywa nieregularnie na terytorium RP ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim UE w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, (4) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole. Dotychczas złożone oświadczenia dotyczące miejsca zamieszkania uznane są za spełniające wskazane wymagania.