W dniu 17 czerwca 2010 r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie podstaw programowych w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik (Dz. U. Nr 125, poz. 845).

Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach zawarto w załącznikach do rozporządzenia . Każdy załącznik składa się z opisu zawodu, wyliczenia bloków programowych, podziału godzin na bloki programowe oraz zalecanych warunków realizacji treści kształcenia w zawodzie.

Nowe rozporządzenie ma za zadanie dostosowanie programów nauczania zawodów do zmieniających się wymogów rynku pracy. Ponadto, w opinii prawodawcy, „w chwili obecnej kształcenie w wymienionych zawodach jest realizowane w oparciu o programy nauczania uwzględniające wyłącznie projekty odpowiednich podstaw programowych kształcenia. Rozporządzenie ma więc m.in. na celu formalne uporządkowanie tej sytuacji” (z uzasadnienia do projektu rozporządzenia).

Rozporządzenie  jest istotne z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły, w których naucza się wskazanych zawodów. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego wymagane będzie dostosowanie programów nauczania do nowych przepisów.

Rozporządzenie   wchodzi w życie 28 lipca 2010 r.